/>

Avdelingane

Barnehagen er inndelt i avdelingar tilpassa barn på ulike alderstrinn, med blant anna eiga avdeling for dei aller yngste og gymsal noko som gir oss eit leikeareal på ca. 67 % meir pr. barn enn lovfesta arealkrav. For oss er det viktig å sette saman barnegrupper på kvar avdeling som sikrar kvart barn dei beste føresetnadane for ei trygg og positiv tid i Plassebakken Barnehage. Derfor kan aldersinndelinga variere alt etter kor mange barn vi har på kvart alderstrinn, men vi etterstrebar stabilitet for barn og personal.

Austigard
Austigard er avdelinga for dei yngste barna, og dagane er fylt med omsorg og leik. Vi arbeider målretta for at alle barn skal kjenne seg trygge i barnehagen. Tryggleik er viktig for at det skal vere progresjon i utvikling av sosial kompetanse og utvikle eit godt sjølvbilete. Vi ønskjer å vere empatiske vaksne som møter både barn og foreldre på ein slik måte at deira behov blir ivaretatt. Austigard er prega av mykje latter og glede. Ein dag pr. veke har vi ansvar for stell av dyra.

Sørigard
Borna på Sørigard er i ein alder der dei ønskjer å meistre meir på eiga hand, og vi gjer oss nytte av denne entusiasmen over å klare sjølv. Ungane får god tid til å prøve og feile, og dei vaksne passer på å sjå dei fleste høve til meistring. Sjølv om det skal vere god tid til både leik og utvikling av sjølvstende, er faste rutinar ein del av kvardagen, noko som skaper tryggleik og ro. Vi har faste aktivitetar som t.d. turar, baking, besøk i gymsalen, dyrestell, formingsaktivitetar, magiske samlingar og ikkje minst mykje song og musikk. Borna har høve til å påverke innhaldet i dagen, og dei vaksne skal arbeide for å sjå og forstå kvart einskilt barn.

Nordigard
På Nordigard er vi opptekne av å ha det kjekt i lag gjennom friluftsliv, dyrestell, leik og læring. Vi vil at barna skal bli sjølvstendige individ med eigne meiningar, som veit dei meistrar kvardagens utfordringar og som har evne til å tilpasse seg den gruppa dei er i. Det er viktig at borna lærer å behandle andre med respekt, og fokuserer på øving i sosial kompetanse og å kommunisere med andre på ein god måte. 

Utigard
På Utigard er vi opptekne av å skape tryggleik og trivsel som bidreg til respekt for kvarandre og som gir gode leikevilkår for borna. Vi verdsett leiken som ein god læringsarena og ynskjer å utnytte det potensialet leiken har. Barna får gode opplevingar i naturen og er med å ta ansvar for dyra våre. Barna får utforske og oppdage naturen sitt mangfald i både dyreliv og planteliv.